Depunerea unei petiții/reclamații/sesizări

ANRE soluționează petițiile adresate de persoanele fizice împotriva unui participant care activează în domeniul energiei electrice, gazelor naturale sau energiei termice, aplicând prevederile Ordonanţei de Guvern (O.G.) nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art. 2 al ordonanței, prin petitie se intelege ”cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.” Termenul standard de soluționare a petiției este de 30 de zile (stabilit conform prevederilor art. 8, alin. (1) al O.G. nr. 27/2002) dar poate fi prelungit cu încă 30 de zile, în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită (conform prevederilor art. 9 din O.G. nr. 27/2002);

Date de identificare petent

Nume: Prenume:

Adresa locului de consum reclamat

Strada: Nr: Bloc: Ap.: Et: Scara:
Judet: Localitate: CodPostal:
Email:    Telefon: Fax:
Tip locuință
Modalitatea de contactare preferată în cazul în care este nevoie de completarea datelor
Modalitatea prin care doriți să primiți răspunsul la:

Date de identificare ale persoanei juridice reclamate

Sunteți client in baza unui contract de:
Domeniu
Cine este partenerul dvs. de contact?:
Contract nr:  
V-ati adresat deja partenerului de contract sau altei institutii?
Continut petitie:  
Care este propunerea ta pentru solutionarea petitiei?
Cunoscând prevederile art. 326 și 327 din Codul penal privind falsul în declarații și falsul privind identitatea, declar pe proprie răspundere că sunt de acord să răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate
Declar pe proprie răspundere că informațiile privesc titularul locului de consum, în caz contrar anexez împuternicirea.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, in vederea solutionarii petitiei! In acest sens, inteleg si sunt de acord că anumite solicitări pot fi adresate și unui agent economic, care este competent să răspundă unor întrebări specifice necesare soluționării petiției. În scop statistic, mesajul dumneavoastră va fi stocat în arhivele ANRE timp de maximum 5 ani, după care va fi distrus. Aveți drept de acces și rectificare a datelor dumneavoastră transmițând o solicitare explicită în acest sens pe adresa ANRE și dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.